Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Genocom: Genocom, gevestigd te Groningen en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 01167294. Tevens ook de website www.genocom.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
 2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een Overeenkomst aangaat met Genocom, teneinde de Dienst te kunnen gebruiken.
 3. Gegevens: alle informatie en/of gegevens dat de Klant heeft aangeleverd. Dit is zowel inloggegevens voor de Website als de persoonlijke Gegevens voor het bestellen van de Dienst.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Genocom en Klant en die Klant in staat stelt gebruik te maken van de Dienst.
 5. Dienst: de onderhoud, backups, hosting, en de ondersteuning daarvan dat Genocom aanbiedt via haar Website.
 6. Backups: de kopie(ën) die voor de Klant, van de Klant haar Website wordt gemaakt als deel van de Dienst.
 7. Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
 8. Website: de website, of de websites van Klant aangeleverd in de aanvraagprocedure, waarop de Dienst wordt geleverd door Genocom.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst en maken onderdeel uit van de Overeenkomst tussen Genocom en Klant.
 2. Eventuele door Klant aangedragen voorwaarden, wijzigingen van en/of uitzonderingen op deze Gebruiksvoorwaarden maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Genocom daar uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord is gegaan.
 3. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik van de Dienst.

Artikel 3 – Totstandkoming

 1. Op de Website kan Klant een aanvraag voor onderhoud, backups of hosting doen. Klant ontvangt de
  offerte van aanvraag in beginsel per e-mail.
 2. Klant aanvaardt de offerte door het akkoord geven via e-mail of telefoon. Met deze aanvaarding komt een Overeenkomst tot stand.

Artikel 4 – Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één (1) jaar, tenzij in het e-mail contact een andere duur is opgenomen. De Overeenkomst wordt daarna, zonder opzegging, steeds stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur.
 2. De Overeenkomst kan door een Partij worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, welke opzegging zonder opgave van redenen en motivering mag plaatsvinden.

Artikel 5 – Toegang

 1. Door het aangaan van de Overeenkomst verkrijgt Genocom toestemming om in te loggen met de door Klant aangeleverde Gegevens in de Website en hosting account van Klant, op welke manier dan ook. Ook krijgt Genocom toestemming om in te loggen op één van haar aangeleverde Diensten om zodoende de Dienst voor de Klant uit te kunnen voeren.
 2. Genocom is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door Genocom of van de Dienst aan de Klant of Website.
 3. Genocom kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het uitlekken van Gegevens van de Klant. Genocom zal alles in haar macht doen om deze gegevens vertrouwelijk te houden. Genocom zal nimmer Gegevens van de Klant verschaffen, uitlenen of verkopen aan derden.
 4. Genocom is niet gehouden tot enige vergoeding, en kan niet verantwoordelijk gehouden voor schade, problemen of incompatibiliteiten binnen de Website door gebruik van de Dienst.
 5. Genocom behoudt zich het recht om updates van plugins te weigeren. Daarbij inbegrepen, maar niet gelimiteerd tot betaalde updates en onveilige updates.

Artikel 6 – Beschikbaarheid en onderhoud

 1. Genocom zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de Website, Backups en Dienst te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement.
 2. Genocom is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door Genocom of van de Dienst aan de Klant of Website.
 3. Genocom kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het uitlekken van Gegevens van de Klant. Genocom zal alles in haar macht doen om deze gegevens vertrouwelijk te houden. Genocom zal nimmer Gegevens van de Klant verschaffen, uitlenen of verkopen aan derden.
 4. Het oplossen van (incompatibiliteit) problemen van en tussen thema’s, plugins en WordPress valt niet onder de Dienst; tegen een meerprijs kan dit wel voor de Klant gerealiseerd. Voor deze prijs dient er apart een offerte te worden opgesteld voor Klant, specifiek per Website.
 5. Genocom is niet gehouden tot enige vergoeding, en kan niet verantwoordelijk gehouden voor schade, problemen of incompatibiliteiten binnen de Website door gebruik van de Dienst.
 6. Genocom kan de Klant niet te allen tijde garanderen dat de Backups van Klant Website beschikbaar te download zijn.

Artikel 7 – Tarieven en prijzen

 1. Alle tarieven op Genocom, in brochures, offertes en andere materialen zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 2. Alle tarieven op Genocom, in brochures, offertes en andere materialen zijn exclusief 21% BTW tenzij anders vermeld.
 3. Indien de Overeenkomst tot afname van een Aanvullende Dienst na het verstrijken van de duur verlengd wordt, zal Genocom Klant een factuur doen toekomen voor de betaling van de volgende termijn.
 4. Klant gaat akkoord met elektronische facturatie door Genocom.
 5. Indien de betaling 30 dagen na de factuurdatum door Klant nog niet is voldaan, dan heeft Genocom de bevoegdheid om het Dienst van Klant en andere diensten dan wel overeenkomsten die bij Genocom zijn afgesloten (al dan niet tijdelijk) te blokkeren.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Genocom is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade geleden door Klant of door derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van Gegevens dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan, omzet en immateriële schade.
 2. De aansprakelijkheid van Genocom jegens Klant, uit welke hoofde dan ook (waaronder en tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting), is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het door Klant betaalde abonnementsgeld per jaar, met een maximum van € 500,00 exclusief 21% BTW.
 3. Klant vrijwaart Genocom voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.
 4. De vorige leden zijn niet van toepassing indien en voor zover er sprake is van schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Genocom.

Artikel 9 – Wijzigingen Gebruiksvoorwaarden

 1. Genocom behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Een wijziging treedt eerst in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per
  elektronische nieuwsbrief. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Klant een wijziging in deze Gebruiksvoorwaarden niet wil accepteren, kan hij de Overeenkomst beëindigen tegen de datum dat de nieuwe Gebruiksvoorwaarden in werking zullen treden. Genocom dient van de beëindiging uiterlijk op de dag voor het in werking treden van de gewijzigde voorwaarden in kennis gesteld te worden.
 4. De vorige leden zijn niet van toepassing indien en voor zover er sprake is van schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Genocom.

Artikel 10 – Slotbepaling

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
 3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Genocom gevestigd is.
 4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of Gebruiksvoorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Gebruiksvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen
hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Genocom
Oosterhavenstraat 25D
9711SB Groningen

E-mail: info@genocom.nl

KvK-nummer: 01167294
BTW-nummer: NL017810206B01

Bel me terug

Vragen? Laat uw telefoonnummer achter en dan bellen we u zo spoedig mogelijk terug.

Diensten

Klanten over Iconik

 • Onze WordPress website was gehackt, waardoor we al onze gegevens kwijt waren. Voor een kleine maandelijkse investering hebben dit probleem niet meer, Genocom houdt onze website up to date en heeft altijd een back up.
  Lamko de Bruin
 • Vaak kom je er pas te laat achter dat je Genocom nodig heeft, net zoals wij. Nadat onze WordPress webshop was gehackt, konden we niets meer. Nu dat alles up to date blijft, hoeven we ons geen zorgen meer te maken.
  Lise Bornholm